معاونت برنامه ریزی

معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان

نام ونام خانوادگی : محمد نونژاد

رشته تحصیلی : علوم سیاسی 

مدرک تحصیلی : دکتری

رزومه