معاونت برنامه ریزی

معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان

نام ونام خانوادگی : شعبانعلی صفری ثابت

رشته تحصیلی : ریاضی

مدرک تحصیلی : دکتری

مرتبه : دانشیار پایه 22

 اطلاعات تحصیلی :

ردیف

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

شهر/دانشگاه اخذ مدرک

سال اخذ مدرک

1

لیسانس

دبیری ریاضی

تهران-تربیت معلم تهران

1368

2

فوق لیسانس

ریاضی محض

تهران-صنعتی امیرکبیر تهران

1373

3

دکتری

ریاضی محض

تهران-علوم وتحقیقات

1383

اطلاعات پژوهشی :

حداقل 20 مقاله علمی - پژوهشی و ISI                                    

سوابق اجرایی :

ردیف

عنوان شغل

محل فعالیت

سال فعالیت

1

عضوهیآت علمی

دانشکده علوم -دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

73تاکنون

2

مدیرگروه ریاضی وآمار

دانشکده علوم -دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

84-83

3

رئیس دانشکده علوم

دانشکده علوم -دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران

92-84

4

رئیس مجتمع دانشگاهی پیامبراعظم (ص)

مجتمع دانشگاهی پیامبراعظم(ص) -دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

92-87

5

عضو شورای پژوهشی واحد

حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

89-87

6

معاون آموزشی واحد

حوزه معاونت آموزشی

92-94

7 معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان حوزه معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان 94

آدرس پست الکترونیکی :

sh_safarisabet@iauctb.ac.ir

صفحه شخصی :

http://Sh-SafariSabet-math.iauctb.ac.ir/faculty/index.html