معاونت برنامه ریزی

معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان

نام ونام خانوادگی : محمودرضا اسفندیار